KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

2021-1-SK01-KA210-ADU-000027360

„Projekt sme vnímali ako šancu presadzovať odbornosť v našej práci AAI – Intervencií s asistenciou zvierat, …ako priestor presvedčiť svojou profesionalitou a inovatívnosťou riešení, odvahou robiť systémové zmeny a argumentáciou o naliehavosti intervencií v danej problematike na Slovensku.  Vychádzal z potrieb cieľového územia aj skupín.

Naši partneri vyjadrili spokojnosť, že v projekte nedochádzalo k zmenám personálneho obsadenia v projektových aktivitách, ktoré by viedli k diskontinuite v komunikácii.

Počas celého trvania projektu sa nám dostávalo podpory od NOR partnera – garanta projektových aktivít a vnímali sme jeho veľkú snahu pomôcť všetkým pri riešení ťažkostí, so spoločným cieľom zrealizovať projekt podľa plánu.

Projekt každopádne prispel aj k profesionalizácii riadenia našej organizácie.

Na základe odporúčaní, po schválení, sme urobili menšiu, ale oceňovanú zmenu -týkajúcu sa spoločnej konferencie. Všetci partneri ocenili tento návrh, ako aj flexibilitu a ochotu ostatných, prijať vysvetlenie pre nevyhnutnosť takýchto zmien.

Zrealizovali sme aktivity a naplnili ukazovatele tak (v mnohých prípadoch dokonca prekročili), ako sme sa k nim zmluvne zaviazali.

Naša organizácia je lídrom vo svojej sfére pôsobenia, projekt podporil , posilnil toto líderstvo a inšpiroval ďalšie organizácie na Slovensku pre podobné aktivity.

Projekt zastrešil konkrétne činy pre vzdelávanie dospelých, svojimi aktivitami kompenzoval deficitnú oblasť sociálnej starostlivosti na Slovensku a prispel k vytváraniu dobrej praxe v integrácii sociálne zraniteľných skupín do spoločnosti. Podporil zakladanie a rozvíjal pre nich podporné skupiny, riešil aktuálne a zamýšľal sa nad búducimi potrebami ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich blízkych.

Podarilo sa nám vzdelávať ďalších ľudí s cieľom poskytovať kvalitné služby s asistenciou zvierat pre ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.“

S. Dupláková, Zvieratá a ľudia navzájom

Krátky popis