VZDELÁVACIE PONUKY

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

 • Čo sú intervencie s asistenciou zvierat a čo znamená skratka AAI?

Intervencie s asistenciou zvierat (z angl. Animal Assisted Intervention, ďalej len AAI) predstavujú na cieľ orientované a štruktúrované intervencie, ktoré zámerne zahŕňajú alebo začleňujú zvieratá do služieb ľuďom,  za účelom dosiahnutia terapeutických efektov u ľudí.

Využívané sú v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych služieb.

Realizované a implementované by mali byť vyškoleným AAI odborníkom a mali by využívať interdisciplinárny prístup.

Riadia sa konceptom One Health (Jedno zdravie) a One Welfare (Jedno blaho), uznávajúc vzájomný vzťah dobrých životných podmienok zvierat, ľudí a životného prostredia.

 • PREČO my používame pojem Intervencie s asistenciou zvierat – skratka AAI?

Mnohorakosť termínov a definícií spôsobuje nejasnosti v odbornej komunikácii. Tento problém vedie k neporozumeniu vo vzťahu k realizovaným intervenciám, ich zameraniu, požiadavkám na prípravu a výkon, ako aj potenciálnym efektom.

My sa opierame o pojmoslovie odporúčané v medzinárodných rámcoch líderskou organizáciou International Association of Human-Animal Interaction Organizations (ďalej len IAHAIO), ako ich odporúča v dokumente The IAHAIO Definitions for Animal Assisted Intervention and Guidelines for the Wellness of Animals Involved.

Zastrešujúcim pojmom sú teda Intervencie s asistenciou zvierat (ďalej len „AAI„), pod ktoré patria metódy:

Terapia s asistenciou zvierat,

Edukácia s asistenciou zvierat,

Aktivity s asistenciou zvierat a

Koučing s asistenciou zvierat,

medzi ktorými sú značné rozdiely v zameraní, požiadavkách na prípravu a výkon, ako aj k v potenciálnych efektoch.

Na Slovensku sa súhrnne na všetky vyššie spomínané metódy používa pojem zooterapia, pri úzkom vymedzení, ak sa jedná len o zapojenia psa, je používaným súhrnným pojmom canisterapia, ak sa jedná o koňa hipoterapia a pod.

To má za následok potlačenie pochopenia jedinečných a špeciálnych cieľov, mechanizmov a potenciálnych úspechov, ktoré sa môžu dosiahnuť v jednotlivých metódach.

Odborník, ktorý vykonáva túto prácu by mal poznať jedinečnosť každej metódy ako aj jej limity.

Mal by poznať a jasne deklarovať možnosti i hranice, i to, ako je možné spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch, aby bolo možné maximalizovať efektivitu pre každého jedinečného klienta či klientku s ich špecifickými potrebami a požiadavkami.

Tým sa zvýši i úroveň a zrozumiteľnosť ponúkaných služieb so zvieratami, tiež pochopenie rozdielnych úloh zvierat v rôznych metódach využívaných počas intervencií, a tiež sa zvýši úroveň poznania mechanizmov, na ktorých sú tieto metódy s asistenciou zvierat založené.

 • AKÉ PONUKY pre oblasť AAI máme?

VZDELÁVACÍ PROGRAM členený na moduly a skúšku.

Skúška hodnotí odborné znalosti človeka pri integrácii AAI ako doplnkovej liečebnej modality v rámci existujúceho rozsahu praxe. Obsah kurzu sa skladá zo 115 vyhlásení v 5 rôznych tematických oblastiach – moduloch.

Súčasťou je i skúška tímu človek-zviera a posúdenie vhodnosti zvieraťa.

Cieľom hodnotenia je zabezpečiť, aby terapeutické zviera a jeho manipulátor mali základné zručnosti, aby boli pri interakcii s ostatnými bezpečnými a efektívnymi. Tieto základné zručnosti sú vyjadrené v kompetenciách a zodpovedajú príslušným štandardom praxe v AAI.

 • Má vzdelávací program odborných garantov a lektorov?

Vzdelávací program má dve odborné garantky, ktoré na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti  vzdelávacieho programu, za kvalitu jeho uskutočňovania.

Odborné garantky majú vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávacieho programu  – získané formálnym vzdelávaním v odbore Vzťah človek zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach,  majú prax v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a majú lektorskú spôsobilosť preukázanú dokladom o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií a potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s uvedením obsahového zamerania.

 • KOMU je vzdelávacia ponuka určená?

Vzdelávací program je určený hlavne pre osoby so záujmom pracovať alebo už pracujúce v oblasti pomáhajúcich profesií (ako sociálna práca, sociálna a liečebná pedagogika, andragogika, psychológia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia a pod.), ktoré chcú do repertoáru vlastných prístupov a metód zahrnúť zviera kvôli zefektívneniu vlastnej práce s klientelou.

Cieľové skupiny:

 • odborníci v oblasti duševného zdravia
 • ergoterapeuti
 • fyzioterapeuti
 • školskí poradcovia a personál
 • odborníci v oblasti starostlivosti o starších ľudí
 • sociálni pracovníci
 • rečoví/sociálni patológovia
 • koordinátori programov s asistenciou zvierat
 • každý, kto pracuje so zvieratami v terapeutickom prostredí
 • tréneri zvierat
 • výskumníci/behavioristi

Krátky popis