KA210-YOU – Malé partnerstvá v sektore mládeže

2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445

Project Title:  Zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou pre skvalitnenie práce v oblasti duševného zdravia mládeže


Project Title in English:  Increasing the competencies of youth workers to improve work in the field of mental health of young people

Opis projektu a cieľ projektu:

Zvýšenie kompetencií PsM na základe spolupráce s partnermi a implementácie inovatívnych postupov pri práci s mládežou za využitia konceptu Animal Assisted Intervention (AAI) – Asistovaná intervencia so zvieraťom a Green Care. Jedná sa teda o zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou (z dvoch krajín, SR a ČR pod gesciou alebo vedením nórskeho partnera), ktorí poskytujú špecializované služby deťom a mládeži prostredníctvom vzdelávania a terapií za asistencie zvierat.

 

 

Špecifické ciele:

  1. Zýšiť vedomosti a zručnosti účastníkov projektu z ČR a SR a to zrealizovaním 2x fázové multilaterálne medzinárodné školenia (1x v ČR a 1x SR)
  2. Výmena know-how a osvedčených metód a postupov medzi partnermi projektu a to zrealizovaním 2x Study visit (1x ČR a 1x SR).
  3. Zvýšenie povedomia širokej verejnosti najmä z radov rodičov a odbornej verejnosti (z pedagogickej, sociálnej a zdravotnej oblasti) prostredníctvom info kampane (offline aj online).

 

Výsledky: Zvýšenie kompetencií PsM z partnerských organizácií projektu. Implementácie inovatívnych postupov pri práci s mládežou za využitia konceptu Animal Assisted Intervention. Zvýšenie kapacít organizácií zúčastnených na projekte. Zvýšenie povedomia širokej verejnosti v SR a ČR. Vytvorená informačná „Brožúra“ pre SR a ČR ako jednotný základ na podporu práce s mládežou v tejto oblasti. Vytvorené foto a audiovizuálne materiály z aktivít projektu a využívané počas infoKampane.

Krátky popis