KA210-YOU – Malé partnerstvá v sektore mládeže

2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445

Project Title:  Zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou pre skvalitnenie práce v oblasti duševného zdravia mládeže


Project Title in English:  Increasing the competencies of youth workers to improve work in the field of mental health of young people

začiatok: 01-12-2021

koniec: 01-03-2023

 

klikni na   Brožúra projektu

 

klikni na   prezentácia

Online vzdelávacia platforma

 

 

qr kód ako nálepka pre ofline prezentačné materiály

Opis projektu a cieľ projektu:

Zvýšenie kompetencií PsM na základe spolupráce s partnermi a implementácie inovatívnych postupov pri práci s mládežou za využitia konceptu Animal Assisted Intervention (AAI) – Asistovaná intervencia so zvieraťom a Green Care. Jedná sa teda o zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou (z dvoch krajín, SR a ČR pod gesciou alebo vedením nórskeho partnera), ktorí poskytujú špecializované služby deťom a mládeži prostredníctvom vzdelávania a terapií za asistencie zvierat.

 

 

Špecifické ciele:

  1. Zýšiť vedomosti a zručnosti účastníkov projektu z ČR a SR a to zrealizovaním 2x fázové multilaterálne medzinárodné školenia (1x v ČR a 1x SR)
  2. Výmena know-how a osvedčených metód a postupov medzi partnermi projektu a to zrealizovaním 2x Study visit (1x ČR a 1x SR).
  3. Zvýšenie povedomia širokej verejnosti najmä z radov rodičov a odbornej verejnosti (z pedagogickej, sociálnej a zdravotnej oblasti) prostredníctvom info kampane (offline aj online).

 

Výsledky: Zvýšenie kompetencií PsM z partnerských organizácií projektu. Implementácie inovatívnych postupov pri práci s mládežou za využitia konceptu Animal Assisted Intervention. Zvýšenie kapacít organizácií zúčastnených na projekte. Zvýšenie povedomia širokej verejnosti v SR a ČR. Vytvorená informačná „Brožúra“ pre SR a ČR ako jednotný základ na podporu práce s mládežou v tejto oblasti. Vytvorené foto a audiovizuálne materiály z aktivít projektu a využívané počas infoKampane.

8 účastníkov zo SR a ČR pod vedením školiteľov z NÓR si zdokonalili zručnosti v AAI (asistovaná intervencia so zvieratami), výcviku a príprave na profesionálne zákroky. Získavanie, overenie vedomostí a zručností od Nórskeho partnera a výmena súčasných skúseností s prácou s mládežou v ČR, SR a NOR.

Aktivita B2. Study Visit ČR Hradec Králové

Aktivita B1 Study Vist SR, Veľký Šariš

Výsledky: Zvýšenie kompetencií PsM z partnerských organizácií projektu. Implementácie
inovatívnych postupov pri práci s mládežou za využitia konceptu Animal Assisted Intervention. Zvýšenie kapacít organizácií zúčastnených na projekte. Zvýšenie povedomia širokej verejnosti v SR a ČR. Vytvorená informačná Brožúra pre SR a ČR ako jednotný základ na podporu práce s mládežou v tejto oblasti. Vytvorené foto a audiovizuálne materiály z aktivít projektu a využívané počas infoKampane.

Diseminácia výstupov projektu

Šírenie a využívanie výsledkov projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445

25.11.2022  sa v rámci diseminačných aktivít  konal projektový deň pre žiakov Strednej odbornej školy veterinárskej v Barci.

Pripravili sme motivačno-informačné video o projekte a jeho zrealizovaných výsledkoch,  fotografie a video záznam a to pre takmer štyridsať mladých ľudí, ktorí sa aktuálne vzdelávajú v intervenciách s asistenciou zvierat (AAI) -canisterapii priamo na tejto SOŠ a v rámci praxe ju aj vykonávajú pod vedením Vet Canis Team o.z.

Prezentovali sme výsledky a zážitky spojené s výsledkami (informácie umiestnené aj na webstránke školy)- Stredná odborná škola veterinárska v Barci.

V rámci sieťovania sme prehĺbili spoluprácu s Vet Canis Team o.z., ktoré vie  zabezpečiť zastúpenie žiakov do ďalších projektových aktivít aj v budúcnosti, a snahu rozvinúť myšlienku do nového projektu a zapojiť novú cieľovú skupinu mladých ľudí. Predstavili sme im vyvorené odborné sietie a ponúkli pripojenie.

Vet Canis Team o.z. pôsobí na SOŠ Veterinárnej v Barci a mnohé z prezentovaných výsledkov zapracuje do svojho vzdelávania, metodík, praktických skúšok apod. Aktuálne sme vytvorili tím spolupracovníkov s Ing. Rastislavom Mirgusom- pedagógom školy , a zástupkyňou pedagogických pracovníkov školy MVDr. Luciou Hájnikovou. Majú záujem pokračovať vo zvyšovaní odbornosti v téme, ktorej sa tento projekt venoval, naplánovali ďalšie stretnutia – najbližšie 2.12.2022,  a vymedzili na ne dostatok času a potrebné zdroje (ľudské, personálne, časové – v rámci vyučovania v predmete canisterapia,  priestorové -školskú aulu, prezentačnú techniku a i.. ) Umožňujú nám šíriť informácie a výsledky a podporujú, aby sa výsledky využívali aj po ukončení projektu.

Ďakujeme.

Vzdelávacia platforma – 10 hodín vzdelávania pre PsM v podpobe audio nahrávok

vyvinutá ako súčasť projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445, spolufinancovaného z programu Erasmus+ Európskej únie.

 

Diseminačné aktivity – Trojlístok

organizácia je zameraná na pomoc v oblasti nadužívania psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu, realizácie škodlivých návykových činností, ako napríklad patologické hráčstvo, a látkových i nelátkových závislostí.

Diseminačná aktivita priamo s klientkami Trojlíska, pod vedením riaditeľky Doc. PhDr. Denisy Šoltésovej, PhD

 

Diseminačná aktivita projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445

DORKA – útulok pre rodiny s deťmi v Prešove

Krátky popis