Individuálne terapie so zvieratami

Každé zviera má špecifickú úlohu a poslanie.
Vpodstate môžme ich deliť do troch kategórií.
 

1. kategória: Intenzívny kontakt človek - zviera

Tieto zvieratá sú prístupné ľuďom a milujú intenzívny kontakt s ľuďmi.

2. Kategória: Širší kontakt medzi človekom a zvieraťom

Zvieratá v tejto kategórii je obzvlášť účinné zahrnúť do edukačných alebo terapeutických intervencií pre klientov s poruchami sociálneho správania. Páči sa mi použiť tu tento citát…


,,Veď všetko je život i jeho najnegatívnejšie javy ako choroba, utrpenie a poníženie sú v ňom obsiahnuté“ (P. Strauss).


Mladým ľuďom s výchovnými a sociálnymi problémami tieto zvieratá signalizujú, že netolerujú nevhodné správanie. Pri práci s deťmi a mladistvými s poruchami správania je nutné brať do úvahy, že všetky činnosti zamerané na riešenie sociálno-problémových situácií musia byť vopred vhodne organizačne naplánované, aby sa dosiahol pozitívny účinok pôsobenia.
Je to náročná úloha, nakoľko si vyžaduje veľa trpezlivého úsilia a ochoty pomôcť zo strany odborných pracovníkov, psychológov, ako aj špeciálnych pedagógov podieľajúcich sa na ich výchove.
Zvieratá vedia byť veľmi nápomocné v tejto oblasti. Napr. rôznymi formami výcviku so zvieratami vieme mládež smerovať k plnohodnotnejším činnostiam.
Deti, ktoré porušujú stanovené sociálne vzorce správania sa a ohrozujú ostatných vo svojom okolí, zvyčajne hľadajú východisko z ťažkej životnej situácie, ktorú spôsobila citová vyprahnutosť týchto detí, ako aj ich emočná labilita.
Častokrát tieto deti týmito prejavmi v ťažko zvládnutých situáciách volajú bezbranne o pomoc a hľadajú akékoľvek uspokojenie potrieb.
Prečo si myslím, že zvieratá sú cenné?
Príklad z inej farmy : Chlapec (Tomáš) navštívi farmu, kde dochádza kvôli svojmu problémovemu správaniu za zvieratami. Na pokyny dospelých zvyčajne reaguje rozporuplne a agresívne.
Pridelili mu v terapii lamu, ktorú má chlapec viesť vrámci turistiky a chlapec povie „ ideme Hana (to je meno lamy).
Keď na tretí pokus lama otočí hlavu, sťažuje sa chlapec učiteľovi: „Nerobí to čo od nej chcem !!“ Na čo učiteľ odpovedá: „Áno, teraz už vieš, ako sa s tebou vždy cítim.“
Hana dala Tomášovi na vedomie jeho správanie.
Je to len jeden príklad, techník a možností zahrnutia zvierat je mnoho.

3. kategória: pozorovanie

tu ako príklad som vybrala matky s malými zvieratami. Matky s mláďatami, ktoré majú niekoľko týždňov, sa môžu cítiť vyrušované priamym kontaktom s klientmi. Pozorovanie vzťahu matky a dieťaťa však ponúka príležitosť zamyslieť sa nad vlastnými osobnými skúsenosťami v tomto ohľade.
Príklad prasa s mladými priasiatkami na farme.
Deti, majú príležitosť sledovať ako sa špeciálne stará matka o svoje prasiatka.
Zvlášť deti, ktoré samy sú zo strany rodičov zanedbávané, majú možosť zažiť túto skúsenosť ,v nadväznosti na to je možné túto tému terapeuticky riešiť.
Úžasná vec na práci so zvieratami je, že je vhodná pre množstvo cieľových skupín na vzdelávacie, terapeutické alebo sociálne účely.


Ľudia so špeciálnymi potrebami (mentálne a fyzické a kombinované postihnutia rôzneho stupňa, Downov syndróm, autizmus, nevidiaci atď.)


Deti a dospievajúci s problémami v správaní a s poruchami učenia (hyperaktivita, agresívne správanie, vyhýbanie sa ľuďom, ADHD, poruchy stravovania atď.).


Ľudia s duševnými chorobami a psychosomatickými problémami (táto skupina zahŕňa ľudí všetkých vekových skupín, ktorí trpia akútnym alebo chronickým ochorením a ktorí chcú v rámci liečebného alebo rehabilitačného procesu použiť opatrenia podporované zvieraťom)


Dlhodobo nezamestnaní


Seniori so špeciálnymi potrebami (seniori, ktorí sú fyzicky a psychicky fit do vysokého veku – musia však zápasiť so zhoršením psychickej a fyzickej výkonnosti, ako aj so zvyšovaním sociálnej izolácie. Títo seniori trávia svoje dôchodkové roky buď doma, či v iných zariadeniach asistovaného života alebo v opatrovateľskom dome

Krátky popis