Táto VZDELÁVACIA PLATFORMA je vyvinutá ako súčasť projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445, spolufinancovaného z programu Erasmus+ Európskej únie. Za obsah výlučne zodpovedá organizácia Zvieratá a ľudia navzájom. o.z. Národná agentúra a Európska komisia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.

Cieľ

aktivity bol:

  • podporiť využívanie digitálnych technológií v procese vzdelávania u účastníkov z partnerských organizácií,

  • rozvinúť ich digitálne schopnosti a zručnosti,

  • prispieť k tomu, že budú viac uplatňovať informačno-komunikačné technológie v procese  vzdelávania.

Počas šiestich mesiacov práce na aktivite sa zrealizovali aj rôzne prednášky prispôsobené všetkým vekovým kategóriám a úrovniam znalostí, zamerané na zlepšenie vedomostí a digitálnych zručností účastníkov.

Prednášky predstavili rad nástrojov,  určených pre oblasť vzdelávania.

Zámerom bolo, aby ich účastníci vedeli využívať vo vzájomnej interakcii napr. komunikácia pomocou e-mailu, diskusných skupín, nástenky, sociálne siete, chat, zdieľanie aplikácií, videokonferencie …atď.

Počas šiestich mesiacov sa pripravoval, spravovával, kompletizoval obsah vzdelávania, zároveň členovia organizácie Zvieratá a ľudia navzájom programovali od základov vlastnú e-learningovú platformu, ktorá bude modernou budúcnosťou vzdelávania cieľových skupín projektu.

Účastníci aktivity si mohli „naučené „priamo vyskúšať pomocou drobných úloh a výziev, objaviť najnovšie trendy, aj témy neustále sa meniaceho digitálneho sveta.

Týmtito aktivitami bol cieľ splnený.

Výstupom je    vzdelávacia platforma

Je to bezplatná a otvorená platforma vzdelávania, ktorá poskytuje dôveryhodné informácie z rôznych oblastí (Intervencie s asistenciou zvierat AAI, Intervencie na farmách, Intervencie so využitím techník ručného tkania).

Vyžaduje registráciu, po ktorej je aktuálne dostupné vzdelávanie prostredníctvom audio nahrávok vo forme podcastov.

Výhodou je ľahké ovládanie, možnosti vyhľadávania, komentovania a rovnako tak pridávania videí, audio nahrávok a postrehov, kometov.

Obsah 

aktuálne tvorí vzdelávací materiál dokopy sedem hodín nahratých audio vzdelávacích materiálov na prípravu ľudsko zvieracích tímov pre Intervencie duševného zdravia a psychosociálnej podpory za asistencie zvierat.

Na platformu budú postupne pridávané vzdelávacie materiály v téme Intervencií s asistenciopu zvierat a ručného tkania, na podporu práce s mládežou,  pre školiteľov aj pracovníkov s mládežou.

Výsledkom

aktivity je tiež zlepšenie digitálnej gramotnosti 10 účastníkov, ktorí si vytvorili základ digitálnych znalostí, niektorí aj programovania a zároveň zlepšili spôsob analytického a kreatívneho myslenia.

Aktivita bola príležitosťou naučiť sa programovať vlastnú vzdelávaciu stránku, ktorá dokonale zodpovedá potrebám organizácií, naučili sa základné programovacie koncepty, základné princípy užívateľsky prívetivého dizajnu webových stránok.