O nás

 • Zvieratá a ľudia navzájom:/Akronym ZALN
 • MVO:reg. č. VVS/1-900/90-58727
 • IČO:52970396
 • DIČ:2121663269
 • Sídlo:Slovensko
 • Adresa:Nová Polhora 145, 044 44
 • E-mail:slavka@animalpartners.sk
 • Telefón:+421 949 177 110

Čo robíme

a) intervencie a služby s asistenciou zvierat ako je Canisterapia, kde odborní pracovníci a špeciálne pripravené zvieratá spolupracujú na sociálnej a psychologickej podpore ľudí v rôznych kontextoch alebo prostrediach, ktoré sú súvisiace s oblasťami zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a vzdelávania, prevažne v Košickom kraji

b) aktivity s účasťou zvierat zamerané na pomoc a prevenciu v oblasti duševného zdravia, na podporu ľudí v ťažkých životných situáciách, ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, ale aj pre naštartovanie komplexných riešení pre dosiahnutie zmeny, pre podporu vzdelávania, výchovy a zmenu postojov cieľových skupín, ktorými sú:

 • deti a mládež, ktorých výchova je vážne ohrozená alebo narušená;
 • MRK;
 • deti, u ktorých sa prejavujú poruchy správania, poruchy učenia;
 • zdravotne znevýhodnení občania;
 • nezamestnané osoby a 
 • osoby po výkone trestu,

c) neformálne vzdelávanie a supervízia v oblasti intervencií a službieb s asistenciou zvierat, prostredníctvom:

 • akreditovaných vzdelávacích programov, kde odborní pracovníci z pomáhajúcicih profesií získavajú potrebné znalosti a zručnosti na poskytovanie kvalitných intervencií a služieb so zvieratami,
 • ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania,
 • neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Podporili nás