O nás

 • Zvieratá a ľudia navzájom:/Akronym ZALN
 • MVO:reg. č. VVS/1-900/90-58727
 • IČO:52970396
 • DIČ:2121663269
 • Sídlo:Slovensko
 • Adresa:Nová Polhora 145, 04444
 • E-mail:slavka@animalpartners.sk
 • Telefón:+421 949 177 110
Zvieratá a ľudia navzájom & Produce It

Čo robíme

Realizujeme služby a programy podpory s asistenciou zvierat (na Slovensku známe najmä pod pojmom canisterapie, hipoterapie, felinoterapie ai.)., v ktorých odborní pracovníci a špeciálne pripravované a testované zvieratá spoločne pomáhajú ľuďom s problémami v živote. Pracujeme v rôznych prostrediach a územiach prevažne východného Slovenska. Ceníme si: a) Rozmanitosť na všetkých úrovniach, osobnej aj profesionálnej; b) Osvedčené postupy a nové nápady na odpoveď „Ako môžeme byť lepší v tom, čo robíme?“; c) Ľudí, ktorí sú flexibilní a majú radi nové výzvy; d) Spojenie medzi človekom a prírodným svetom.

Terapeutické psy majú bohatú históriu poskytovania emocionálnej podpory a pohodlia ľuďom. Bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v nemocniciach, školách, sociálnych zariadeniach, krízových centrách a pod., terapeutické psy sa ukázali byť zdrojom liečby, spoločnosti a bezpodmienečnej lásky. Naše psy majú prirodzenú schopnosť empaticky interagovať s ľuďmi bez ohľadu na ich vek, farbu pleti, pôvod či pohlavie. Poskytujú podporu a pohodlie v rôznych prostrediach, ako sú zdravotnícke, sociálne či vzdelávacie inštitúcie. S empatiou a jemnosťou pristupujú k ľuďom zo zraniteľných a vyčleňovaných skupín.

Interakcia medzi človekom a zvieraťom vytvára u človeka psychické, fyzické a sociálne zmeny.

AKO?

Ste zmätení nad komplikovane znejúcimi názvami neurotransmiterov a hormónov?

Ponúkame vám sprievodcu, aby ste pochopili, čo robia

 • Interakcia ľudí s domácimi psami a terapeutickými psami zvyšuje uvoľňovanie dopamínu, oxytocínu, prolaktínu, beta-endorfínov a beta-fenyletylamínu, čo sú vo všeobecnosti molekuly pre dobrý pocit, ktoré prenášajú pozitívne emócie, ako je odmena, spojenie, láskavá interakcia, dobrý pocit, úľava, motivácia, prísun energie a pripútavacie správanie. V spoločnosti psa trvá sotva pätnásť minút, kým je možné zmerať spomínané molekulárne zmeny. Tieto výhody sú ľahko dosiahnuteľné, jednoducho vyžadujú prítomnosť akéhokoľvek psa, či už je to náš vlastný domáci miláčik, pes patriaci niekomu inému alebo profesionálny terapeutický pes. (Odendaal, 2000, Odendaal a Meintjes; 2003).

Úloha rôznych stresových hormónov v ľudskom tele

 • V štúdiách uskutočnených medzi dospelými hospitalizovanými so srdcovo cievnymi problémami a  návštevami so psom. Výrazne nižšie hladiny adrenalínu a norepinefrínu (stresové hormóny, ktoré spúšťajú reakciu bojuj alebo uteč) boli namerané počas a po návštevách psov (Cole et al.; 2007).
 • Účinok sociálnej opory zo strany psa bol porovnaný s podporou poskytovanou priateľským človekom počas sociálneho záťažového testu na hladiny kortizolu u detí s neistými reprezentáciami pripútanosti (Beetz et al. 2011). Podpora zo strany priateľského psa počas experimentu bola spojená s výrazne nižšími hladinami kortizolu ako podpora zo strany priateľského človeka. Tento efekt silne koreloval s časom, ktorý deti počas experimentu strávili vo fyzickom kontakte so psom.

Takto vyzerá proteín chromogranín A pod fluorescenčným mikroskopom. Dá sa zistiť vo vašich slinách a naznačuje, ako ste vystresovaní

 • Psy ovplyvňujú aj iné mozgové chemické látky, ako je proteín chromogranín A, ktorého sekrécia koreluje s rýchlosťou uvoľňovania noradrenalínu a môže slúžiť ako index sympatického/adrenomedulárneho systému. V slinách pacientov, ktorí dostávali buď šesť sedení terapie s asistenciou zvierat alebo slúžiace ako kontrolná vzorka (bez terapie s asistenciou zvierat), výskumníci určili hladiny chromogranínu A pred a po intervencii/terapii. Štúdia ukázala, že chromogranín A sa vo všeobecnosti zvýšil o 19 percent u kontrolných pacientov, zatiaľ čo pacienti, ktorí dostávali šesť sedení terapie s účasťou zvierat , vykazovali zníženie chromogranínu A. V skutočnosti terapia s asistenciou zvierata mala tendenciu znižovať hladiny chromogranínu A o 57 percent (Kanamori et al. 2001). Zdá sa, že prítomnosť priateľského psa tlmí reakciu bojuj alebo uteč a sekréciu kortizolu osou HPA , čo je komplexný súbor interakcií medzi žľazami s vnútornou sekréciou, ktorý reguluje uvoľňovanie stresových hormónov v našom tele.

Reakcia boja alebo úteku je tlmená v prítomnosti priateľských psov v dôsledku zníženia uvoľňovania stresových hormónov

Interakcia so psami a s inými chlpatými zvieratami, ako sú mačky a králiky ai., spúšťa uvoľňovanie hormónov šťastia a znižuje uvoľňovanie stresových hormónov, vďaka čomu sa v ich blízkosti cítime naozaj dobre!

a) intervencie a služby s asistenciou zvierat ako je canisterapia, hipoterapia, felinoterapia, kde odborní pracovníci a špeciálne pripravené zvieratá spolupracujú na sociálnej a psychologickej podpore ľudí v rôznych kontextoch alebo prostrediach, ktoré sú súvisiace s oblasťami zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a vzdelávania,

b) aktivity s účasťou zvierat zamerané na pomoc a prevenciu v oblasti duševného zdravia, na podporu ľudí v ťažkých životných situáciách, ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, ale aj pre naštartovanie komplexných riešení pre dosiahnutie zmeny, pre podporu vzdelávania, výchovy a zmenu postojov cieľových skupín, ktorými sú:

 • deti a mládež, ktorých výchova je vážne ohrozená alebo narušená;
 • deti, u ktorých sa prejavujú poruchy správania, poruchy učenia;
 • deti s problematickým vývojom;
 • deti zneužívané, týrané alebo zanedbávané;
 • rodina, ktorá zlyhala vo svojej výchovnej funkcii;
 • rodina v rozvodovom konaní;
 • osamelí rodičia;
 • zdravotne znevýhodnení občania;
 • ľudia s mentálnym postihnutím,
 • nezamestnané osoby a 
 • osoby po výkone trestu,

c) neformálne vzdelávanie a supervízia v oblasti intervencií a službieb s asistenciou zvierat, prostredníctvom:

 • akreditovaných vzdelávacích programov, kde odborní pracovníci z pomáhajúcicih profesií získavajú potrebné znalosti a zručnosti na poskytovanie kvalitných intervencií a služieb so zvieratami,
 • ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania,
 • neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
 1. vykonávať prax v rámci zvieratami asistovaných intervencií a služieb v rôznych kontextoch alebo prostrediach, a to prostredníctvom zapojenia klientov do záujmovej činnosti, terapeutickej a pracovnej činnosti – rozvoj sebarealizácie,
 2. poskytovať služby s účasťou zvierat s dôrazom na pomoc najmä mladým ľuďom objaviť a rozvinúť vlastný potenciál, posilniť ich odvahu, tvorivosť a schopnosť postaviť sa za seba, za druhých a za svet okolo,
 3. podporovať deti a mládež prostredníctvom programov s účasťou zvierat výchovného-vzdelávacieho charakteru, s cieľom zapojiť, spojiť a posilniť mládež (vrátane znevýhodnenej a zraniteľnej), s dôrazom na posilnenie emocionálnej a sociálnej odolnosti mládeže, nadviazanie nových spojení mladých ľudí s prírodou, ich komunitami a prostredím, v ktorom žijú, podporovať angažovanosť mladých v otázkach životného prostredia a zmeny klímy a ďalšie aktivity podobného charakteru (napr. podpora čitateľskej gramotnosti v programoch čítania psovi, preventívno vzdelávacie programy zodpovedného vzťahu k zvieratám a prevencie uhryznutia psami ai.), realizované v rôznych prostrediach – knižnice, školy, komunitné centrá, kluby a iné mládežnícke prostredia,
 4. budovať zdravé povedomie ľudí vo vzťahu k zvieratám, prírode, k sebe samému, k svojmu telu, športu a zdravému životnému štýlu,
 5. poskytovať vzdelávacie programy a supervíziu osobám pracujúcim v oblasti pomáhajúcich profesií so záujmom začleniť intervencie/služby so zvieratami do svojej praxe v rámci špecializácie pomáhajúceho profesionála alebo so záujmom dohliadať na intervencie/služby s asistenciou zvierat v rámci kompetencií vlastnej profesie,
 6. poskytovať vzdelávacie programy v rámci neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a v rámci celoživotného vzdelávania, prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa,
 7. podporovať pracovníkov pomáhajúcich profesií a pedagógov pri vylepšovaní programov a zdokonalovaní vzdelávacích nástrojov s využitím nových technológií a umelej inteligencie (AI).
Zvieratá a ľudia navzájom

Podporili nás