Zvieratá a ľudia navzájom o.z. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo Produce It, ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá.

Tieto pravidlá vysvetľujú, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.   

PREVÁDZKOVATEĽ: Zvieratá a ľudia navzájom oz.
ADRESA:  Nová Polhora 145, 044 44  Košice okolie
IČO: 52970396

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Organizácia Zvieratá a ľudia navzájom  je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Za informačný systém je považovaný súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre dosiahnutie vytýčeného účelu.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

V záujme transparentnosti tieto pravidlá poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

 Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade našej organizácie vás informujeme, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, máme právo získavať osobné údaje na účel poskytovania Intervencií/skužieb s asistenciou zvierat (vrátane canisterapií, hipoterapií apod.) a spracovávať osobné údaje príjemcov týchto služieb budeme v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na vykonávanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou Služieb, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Služby a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ získal od dotknutej osoby súhlas.

Udelený súhlas možno odvolať zaslaním emailu na slavka@animalpartners.sk s predmetom: “Odvolanie súhlasu” alebo nás môžete kontaktovať písomne na adrese: Zvieratá a ľudia navzájom, Nová Polhora 145, 044 44  Košice okolie.

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ, nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
 • právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
 • máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
 • ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť písomne emailom na adresu slavka@animalpartners.sk  alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu Zvieratá a ľudia navzájom, Nová Polhora 145, 044 44  Košice okolie. Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť „Osobné údaje“.

 Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), organizácia má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním mojich Osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na organizáciu Zvieratá a ľudia navzájom  alebo na zodpovednú osobu ňou určenú, ktorej kontaktné údaje sú nasledujúce Zvieratá a ľudia navzájom Nová Polhora 145, 044 44  Košice okolie s predmetom :           “K rukám zodpovednej osoby“.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Spoločnosť chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKOV programov s asistenciou zvierat, VRÁTANE projektových podujatí organizovaných ZVIERATÁ A ĽUDIA NAVZÁJOM.

Služby s asistenciou zvierat

O nás

 • Zvieratá a ľudia navzájom:/Akronym ZALN
 • MVO:reg. č. VVS/1-900/90-58727
 • IČO:52970396
 • DIČ:2121663269
 • Sídlo:Slovensko
 • Adresa:Nová Polhora 145, 044 44
 • E-mail:slavka@animalpartners.sk
 • Telefón:+421 949 177 110

Čo robíme

a) intervencie a služby s asistenciou zvierat ako je Canisterapia, kde odborní pracovníci a špeciálne pripravené zvieratá spolupracujú na sociálnej a psychologickej podpore ľudí v rôznych kontextoch alebo prostrediach, ktoré sú súvisiace s oblasťami zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a vzdelávania, prevažne v Košickom kraji

b) aktivity s účasťou zvierat zamerané na pomoc a prevenciu v oblasti duševného zdravia, na podporu ľudí v ťažkých životných situáciách, ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, ale aj pre naštartovanie komplexných riešení pre dosiahnutie zmeny, pre podporu vzdelávania, výchovy a zmenu postojov cieľových skupín, ktorými sú:

 • deti a mládež, ktorých výchova je vážne ohrozená alebo narušená;
 • MRK;
 • deti, u ktorých sa prejavujú poruchy správania, poruchy učenia;
 • zdravotne znevýhodnení občania;
 • nezamestnané osoby a 
 • osoby po výkone trestu,

c) neformálne vzdelávanie a supervízia v oblasti intervencií a službieb s asistenciou zvierat, prostredníctvom:

 • akreditovaných vzdelávacích programov, kde odborní pracovníci z pomáhajúcicih profesií získavajú potrebné znalosti a zručnosti na poskytovanie kvalitných intervencií a služieb so zvieratami,
 • ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania,
 • neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Podporili nás

Odbornosť

Štatutár:  Slavomíra Dupláková – animoterapeutka, lektorka ďalšieho vzdelávania , rozvojová koordinátorka. 

Vzdelanie Canisterapie a Hipoterapie na UVLF KE ,  akreditované vzdelávanie Projektový manažment v práci s mládežou Iuventa modul I. a II v rozsahu 60 hodín,  akreditované vzdelávanie Iuventa ON/OFF online a off-line nástroje v práci s mládežou, modul I.a II.

Naši ľudia v rámci intervencií/služieb realizujú odborné metódy práce, spolupracujú so širokou sieťou odborníkov z rôznych sektorov, pracujú pod supervíziou a s poistením.

Naše zvieratá prechádzajú špeciálnym tréningom, sú registrované, testované, pravidelne veterinárne monitorované, absolvujú klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam.

Naše programy poskytujú bezpečné, stimulujúce aktivity a neinvazívnu terapiu pre rôzne skupiny ľudí, pod vedením odborných garantov pre zdravotnícku, sociálnu a pedagogickú oblasť.

Kontakty

Nová Polhora, Slovensko

+421 949 177 110

slavka@animalpartners.sk

Ako vám môžeme pomôcť?