“milujú len tak byť okolo ľudí, jednoducho len sú, ľudia sa usmievajú a vy nemôžete ostať smutní”

Dobrodružstvo vyskúšania niečoho nového prebúdza zmysly ľudí čistou a jednoduchou radosťou. Kozia joga kombinuje roztomilosť mini kozičiek – s terapiou pomocou zvierat a cvičením jogy.
Ukázalo sa, že interakcia s kozami vyvoláva pokoj, radosť a nečakaný smiech. Pozorovanie bláznivých kôz je nádherné a je prakticky nemožné zostať v strese alebo v zlej nálade a sledovať tieto zvieratá pri hre.
Kozia joga je o odpojení sa od každodenného stresu a zameraní sa na šťastie. Je to časť jogy a časť terapie pomocou zvierat. Upokojujúce účinky jogy sú dobre známe väčšine z nás, ale kozy prinášajú skúsenosť s ďalším relaxačným a upokojujúcim prvkom, napriek tomu, že sú to hospodárske zvieratá.

Počas kozej jogy sa naše zvieratá voľne pohybujú, lezú na vás, „zízajú do vašej duše“ obkuskávajú ucho, alebo sa len tak pritúlia vedľa vás práááve, keď si vylepšujete svoju pózu.

Na príklad prepojenia intervencií s asistenciou zvierat a jogy v praxi sociálnej práce a fyzioterapie upozorňovala už Zuzana Poklembová v r. 2016. Na vedeckej konferencii „Variabilita a multidisciplinarita prístupov v oblasti intervencií s asistenciou psov“ prezentovala možnosti prepojenia jogy a práce so zvieratami, ktoré sa opierajú o vedecké zistenia viacerých odborov.
Poklembová uviedla tri základné skupiny:
cvičenie za prítomnosti zvierat,
aktivity zamerané na terapiu zvierat, zámerné a súčasné prepojenie jogových techník i intervencií s asistenciou zvierat ako nástroja sociálnej práce a/alebo fyzioterapie.
Doplnenie socioterapeutických aktivít o jogu s asistenciou zvierat, so zreteľom na jogovú terapiu ako jeden z možných nástrojov sociálnej práce v terapeutickej praxi, môže slúžiť ako motivujúci faktor nielen pre deti, ale i pre dospelých klientov.
Ako možné východisko pre prax vníma bio-psycho-sociálno-spirituálny model. Ide o možnosť za súčasného pôsobenia na jednotlivé zložky klientovej osobnosti s cieľom ich rozvoja a harmonizácie, pracovať s klientom ako jednotným a jedinečným celkom s cieľom podpory jeho osobného i osobnostného rastu, podpory dosiahnutia a udržania jeho fyzického i psychického zdravia, naplnenia jeho individuálneho potenciálu (Poklembová 2016).

zdroj: ŠOLTÉSOVÁ, D., 2016.Variabilita a multidisciplinarita prístupov v oblasti intervencií s asistenciou psov. Prešov: FF PU v Prešove. 152 s. ISBN 978-80-555-1681-3.

KOZIA JOGA PRE DETI  spočíva v nadviazaní kontaktu medzi deťmi a kozľatami s cieľom poskytnúť príležitosť rozvíjať dôveru.
Deti sa učia od zvierat a dostávajú od nich niečo späť – dôveru a uznanie.
Dobrodružstvo vyskúšania niečoho nového prebúdza zmysly detí čistou a jednoduchou radosťou.