CANISTERAPIA JE VŽDY TERAPIA? AKÉ SÚ ROZDIELY V POJMOCH?

Ide o základné pojmoslovie, ako ho používame aj my v organizácii Zvieratá a ľudia navzájom o. z..
Domnievame sa, že vymedzenie terminológie je nevyhnutné pre jednoznačnosť v odbornej komunikácii.
V tejto časti sa opierame najmä o vymedzenia, ako ich ponúkajú líderské organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou, najmä International Association of Human-Animal Interaction
Organizations.

Myslíme si, že jednoznačné vymedzenie a následne aj jednotné porozumenie a používanie môže byť prínosom pre poskytovateľov a poskytovateľky služieb v oblasti intervencií s asistenciou zvierat (ďalej len AAI), ale i pre širokú verejnosť a záujemcov o AAI.

Zdroje: IAHAIO WHITE PAPER THE IAHAIO DEFINITIONS FOR ANIMAL ASSISTED INTERVENTION ANDGUIDELINES FOR WELLNESS OF ANIMALS IN VOLVEDIN AAI [online]. 2018 [cit. 2020-02-12]. Dostupné z: http://iahaio.org/wp/wpcontent/uploads/2018/04 /iahaio_wp_updated-2018-final.pdf. ŠOLTÉSOVÁ, D., BOSÁ, M., 2016. Intervencie s asistenciou psov –úvod do teórie a praxe.Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove. ISBN 978-80-555-1686-8.PLASS-PARISH NANCY. Order Out of Chaos Revised: A Call for Clear and Agreed-UponDefinitionsDifferentiatingBetweenAnimal-AssistedInterventions[online].2016 [cit. 2020-
02-12]. Dostupné z:https://www.researchgate.net/publication 307908063_Order_Out_of_Chaos_Revised_A_Call_for_Clear_and_Agreed-Upon_Definitions_Differentiating_Between_An
imal-Assisted_Interventions

IAHAIO - líderská organizácia s medzinárodnou pôsobnosťou

Pojmoslovie odporúčané v mienkotvornými organizáciami v oblasti humánno-animálnych vzťahov.

Mnohorakosť termínov a definícií spôsobuje nejasnosti v odbornej komunikácii. Tento problém vedie k neporozumeniu vo vzťahu k realizovaným intervenciám, ich zameraniu, požiadavkám na
prípravu a výkon, potenciálnym efektom (Parish-Plass, 2016).
Preto je dôležité venovať osobitý priestor vyjasneniu temotvorných pojmov, pričom sa budeme opierať o pojmoslovie odporúčané v
medzinárodných rámcoch líderskou organizáciou
International Association of Human-Animal Interaction Organizations (ďalej len IAHAIO).

Na Slovensku sa súhrne používa pojem zooterapia, pri úzkom vymedzení, ak sa jedná len o zapojenia psa, je používaným súhrným pojmom canisterapia.
V dokumente IAHAIO White Paper: The IAHAIO Definitions for Animal Assisted Intervention and
Guidelines for the Wellness of Animals Involved (2018), zastrešujúcim pojmom sú intervencie s asistenciou zvierat (z angl. animal assisted interaction, ďalej len AAI) „na cieľ orientované
a štruktúrované intervencie, ktoré intencionálne zahŕňajú alebo začleňujú zvieratá do služieb v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a humanitných služieb (napr. sociálna práca) za účelom
dosiahnutia terapeutických efektov u ľudí.

Intervencie s asistenciou zvierat (AAI) rozlišujú:
edukáciu s asistenciou zvierat (AAE),

terapiu s asistenciou zvierat AAT),

aktivity s asistenciou zvierat (AAA)

a koučing s asistenciou zvierat (AAC).

Intervenciám s asistenciou zvierat sa u nás výskumne venuje najmä Šoltésová (2013; 2014; Šoltésová a Bosá, 2016; Šoltésová, Bosá
a Rusnáková, 2016).

Pri definíciách metód AAI je možné vidieť ich rozdielnosť a zameranie.
AAT a AAE sú považované za cielené, formálne spôsoby k zvýšeniu kvality života klienta či klientky, vedené odborníkom, kým AAA sú skôr podporné a menej formálne cielené intervencie.

IAHAIO je medzinárodná asociácia, pod ktorú patria organizácie, ktoré sa venujú praxi, výskumu a / alebo vzdelávaniu v oblasti činnosti zameranej na vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat, terapie s asistenciou zvierat. Celosvetovo má viac ako 100 multidisciplinárnych členských organizácií a profesijných združení. Jej poslaním je poskytovať medzinárodné vodcovstvo pri napredovaní v oblasti interakcie človek-zviera.
Toto sa dosahuje prostredníctvom výskumu,
vzdelávania a spolupráce medzi členskými organizáciami, tvorcami politiky, odborníkmi a širokou verejnosťou. Podporuje výskum, vzdelávanie a rozvoj praxe. Poskytuje priestor na zdieľanie nápadov a informácii a vytváranie
spolupráce. Usporiadava pravidelné medzinárodné konferencie, publikuje, presadzuje
normy kvailty.

Ďalšie organizácie Pet Partners, European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT) a i.