Aplikácia programu čítania zvieratám

Veľa mamičiek už v prenatálnom období svojmu dieťatku číta, spieva, komunikuje s ním. Entuziazmus ich neopúšťa ani v prvých rokoch po narodení. Postupom času sa však nadšenie vytráca. Dieťa ostáva s knihou buď osamotené, alebo ju navždy odloží na poličku a vrhne sa na iné aktivity.

Naučiť sa čítať je fascinujúce dobrodružstvo a zároveň intelektuálny úspech.

Väčšina detí pociťuje nadšenie z čítania a miluje knihy.

Čítaním sa im otvárajú nové svety (za predpokladu, že dokážu čítať plynule a porozumieť tomu, čo čítali).

Mnohé deti majú s tým ťažkosti, a preto potrebujú individuálnu podporu na zdokonalenie svojich čitateľských schopností.

Preto už tretím rokom realizujeme program podpory čitateľskej gramotnosti, inšpirovaný celosvetovým projektom čítania s domácimi zvieratami, We Are All Ears od Pet Partners.

Význam spočíva v tom, že odborníci a registrované terapeutické zvieratá vzájomne podporujú deti v ich čitateľskom rozvoji prostredníctvom aktivít a pedagogiky s asistenciou zvierat.

Naším cieľom nie je len pomôcť deťom zlepšiť svoje čítacie schopnosti, ale aj poskytnúť im nástroje na budovanie sebavedomia pri čítaní nahlas a posilniť ich sociálne a komunikačné zručnosti. Preto školám, knižniciam a terapeutickým ľudsko-zvieracím tímom poskytujeme nástroje a zdroje, ktoré môžu aplikovať vo formálnych i neformálnych vzdelávacích prostrediach.

S láskou k čítaniu a presvedčením o jeho sile šírime radosť z kníh a podporujeme deti, aby sa zlepšili v čítaní v škole, ako aj získali väčšiu sebadôveru a odhodlanie čeliť budúcim výzvam školského a osobného života.

Čítanie je kľúčom nielen k akademickému úspechu, ale je nevyhnutné pre takmer všetky aspekty života v našej spoločnosti. Od porozumenia zmlúv a dokumentov cez vyplňovanie daňových formulárov až po interpretáciu lekárskych správ, schopnosť čítať je neoddeliteľnou súčasťou každodenného fungovania.

Úspešné zapojenie do spoločnosti výrazne závisí od schopnosti čítať. Ak dieťa nevyvíja adekvátne čitateľské zručnosti a neadresuje tento problém, riskuje, že nedosiahne svoj plný potenciál v rámci vzdelávacieho systému.

Naše výchovno-vzdelávacie programy, patria pod aktivity a pedagogiku s asistenciou zvierat , ktoré zapájajú do procesu špeciálne pripravené, registrované a testované zvieratá. Tieto programy sú vedené skúsenými odborníkmi s diplomom, príp. inými pracovníkmi či dobrovoľníkmi, ktorí absolovali školenie v danej oblasti.

Hlavným zámerom týchto programov je podporiť vzdelávanie detí, posilňovať rovnosť príležitostí a zlepšiť šance znevýhodnených detí na úspech v spoločnosti.

Skrz priateľstvo detí so zvieratami motivujeme deti k čítaniu, láske ku knihám a aktívnemu využívaniu knižníc.

Programy čítania zvieratám výrazne zlepšujú komunikačné a sociálne schopnosti detí, zvyšujú ich sebavedomie a posúvajú ich jazykové a čitateľské zručnosti na vyšší level.

VIDEO z fotiek

A ako taký program čítania so psom funguje?

Keď pes počúva, menia sa pocity. Strach aj obavy nahrádza dychtivosť dieťaťa a čítanie sa stáva zážitkom. Dieťa sprevádza pes i skúsený odborník, ktorý vedie program tak, že tlak z výkonu, ktorý môže dieťa pri čítaní pociťovať slabne, tým ako dieťa dostáva podporu od zvieraťa, ktoré pokojne leží a dohliada na jeho čítanie. Pes neopravuje, nesmeje sa, umožňuje dieťaťu postupovať vlastným tempom a dieťa tak pri ňom získava prax v čítaní potrebnú na vybudovanie slovnej zásoby, zlepšuje sa porozumenie obsahu čítaného textu, plynulosť čítania a zvyšuje sebavedomie.

Psy dokážu byť skvelí poslucháči príbehov a ich prítomnosť vytvára príjemné a motivujúce prostredie.
Zvieratá, ktoré zahŕňame do programu čítania sú pokojné, priateľské, bezpečné, nesúdiace, prejavujú dôveru v dieťa a jeho schopnosti a sú zábavné.

Pripojte sa k nášmu programu čítania a nechajte svoje dieťa trénovať čítanie nahlas našim zvieratám.
Nielenže si precvičia potrebné zručnosti, ale dostanú aj objatia a bozky od našich psíkov.

V ponuke máme programy “psie ušká”, “čítanie králikom” a ďalšie iné.

Rôznymi spôsobmi podporujejeme inkluzívny prístup napr. aj tým, že do programu zapájame rôzne druhy zvierat, ktoré reprezentujú rôzne kultúry a schopnosti, čím podporujeme pochopenie rôznych perspektív.

Po dohode prispôsobíme program individuálnym potrebám.

Čítacie programy realizujeme pre skupiny v knižniciach, aj pre jednotlivcov napr. v HERNIČKE občianskeho združenia, alebo na farme so zvieratami v Animal Centrum Župčany.

September, čas návratu do školy.

Dospelí často spájajú toto obdobie s nákupom nových topánok a školských pomôcok. Avšak nie u každého vyvoláva myšlienka na školu pozitívne pocity. 

Mnohí rodičia premýšľajú nad tým, ako motivovať svoje dieťa k dosahovaniu cieľov, aby si ich osvojilo dobrovoľne, napríklad čítanie a učenie.

Vieme, že motivácia hrá kľúčovú úlohu v školskom prostredí, a že niektoré deti sa ľahšie motivujú odmenou, ktorá môže urobiť malú pozitívnu zmenu. Napríklad, dieťa, ktoré predvádza slabý výkon, môže dramaticky zlepšiť svoje výsledky, ak mu je prisľúbená malá odmena. Niektoré deti sú motivované samy o seba k dosiahnutiu maximálneho výkonu.

Rodičia väčšinou túžia po tom, aby sa ich deti učili, no ak dieťa nie je motivované, jeho výkony nemusia odrážať jeho skutočné schopnosti.

Vzhľadom na to, že čítanie zostáva základnou zručnosťou v základnom vzdelávaní, je kľúčové, aby deti ovládali túto zručnosť pre úspešný priebeh svojej školskej kariéry.

Preto sme vytvorili programy podpory čítania so zvieratami. Tieto programy kombinujú radosť z čítania a priateľstvo so zvieratami.

Okrem zlepšovania komunikačných schopností a sociálnych zručností detí, poskytujú aj príležitosť zvýšiť sebavedomie a rozvíjať jazykové a čitateľské schopnosti na vyššiu úroveň.

Realizované sú vyškolenými odborníkmi a ponúkané v rôznych prostrediach ako napr. školy, knižnice, komunitné centrá, farmy, záhrady, parky.

Čítanie je kľúčom k vzdelaniu. Žiaľ mnoho detí základnej školy nedokáže dostatočne plynulo čítať alebo nechápe, čo čítali. Tieto deti potrebujú a veríme, že dostávajú individuálnu podporu.  Zvieratá a ľudia navzájom o.z. pomáhajú týmto deťom osvedčenou a zábavnou metódou a prispievajú k vzdelávaniu detí a rovnosti príležitostí.

Krátky popis

“Strácame sa v knihách. Ale tiež nachádzame.”