Veľkú pozoronosť venujeme zážitkovému vzdelávaniu a školským programom na podporu optimálneho sociálneho a emocionálneho rozvoja žiakov základných škôl.
Snahou je zlepšenie uvedomenia si samého seba  a iných, sebaovládanie, medziľudské, rozhodovacie a komunikačné zručnosti a zvýšenie zvládania záťaže v každodennom živote.

VZDELÁVACIE MOTIVAČNÉ A TERAPEUTICKÉ POGRAMY

Naučiť deti, aby mali súcit a empatiu s ich chlpatými, pernatými proste zvieracími kamarátmi, je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo krutosti na zvieratách, aby sme vychovali svoje deti k úcte a láskavosti k zaobchádzaniu nielen so zvieratami ale i s ľuďmi.

Poznajú deti rozdiely?

Seno je zmes sušených stebiel tráv.

Slamu tvoria sušené steblá len jednej rastliny, najčastejšie obilniny.

S deťmi sme vyrábali loptičky zo sena, nádherné slnko a hniezdo pre sliepky.

Intervencie so zvieratami realizujeme v priestoroch OZ v herničke, tiež dochádzame do organizácií.

Zážitkovými intervenciami so zvieratami sa snažíme povzbudiť deti a mladých ľudí so špecifickými potrebami, aby rozvíjali svoje silné stránky.

Hravá JESEŇ so zvieratkami

Naše programy majú i environmentálny rozmer.
Budujú kladný vzťah a ohľaduplnú starostlivosť ku zvieratám prostredníctvom priameho kontaktu.
Vytvárajú povedomie, že do toho sveta patríme a s nami i príroda, živočíchy uvedomenie si, že človek môže zasahovať do životného prostredia a akým spôsobom tak činí. Tieto programy u detí prehlbujú kladný vzťah k zvieratám, pomáhajú pochopiť ich správanie a konanie v spoločnosti
ľudí.

Deti sa o zvieratá a vôbec o prírodu nesmierne zaujímajú a ich prístup je rôzny.

Dokážu si všímať detaily prostredníctvom svojho videnia sveta, vnímajú vzájomné vzťahy (matka – mláďa, život skupiny zvierat), sú motivované, otvorené a väčšinou nie sú zaťažené informáciami a predsudkami.

Máme niekoľko druhov zvierat (zajac, morča, sliepky, psy, mačky, kôň, ovečka, ďalej rôzne dočasné chovy-napr.chov motýľov, hmyzí hotel). Máme samozrejme i “didaktické modely” – zástupcov rôznych skupín živočíchov, vhodne vybraných tak, aby sme na nich mohli deťom ukázať nejaký jav, znaky skupiny zvierat a množstvo náučných kníh o zvieratkách pre deti rôzneho veku.

CIELE : Zoznámiť deti s hospodárskymi zvieratami. Rozvíjať poznanie detí o hospodárskych zvieratách a ich úžitku pre ľudí.

Snažíme sa u detí o rozvoj a užívanie všetkých zmyslov, posilňovanie prirodzených poznávacích pocitov ako zvedavosti, záujmu, radosti z objavovania.
Snažíme sa vytváranie  povedomia o vlastnej spolunáležitosti so svetom a živou prírodou.