Sila sociálneho poľnohospodárstva.

Existuje veľa dôvodov, prečo sa ľudia vyhýbajú spoločnosti. 

Sociálne farmy ponúkajú všetkým týmto ľuďom bezpečné miesto na načerpanie nových síl. Spoločne pestujú plodiny alebo sa starajú o zvieratá a tak získavajú pocit, že prispievajú do spoločnosti.

V príspevku sa zameriavam na sociálne a terapeutické farmy.

V zahraničí je možné dohľadať viac príspevkov o práci s rôznymi cieľovými skupinami a zdôvodnenie prínosu pre klientov aj spoločnosť.  V rozhovoroch napr. ľudia so závislosťou naznačili, že farma im ponúkala rutinu, rytmus a niečo, čo im pomohlo s ich trápením. Hovorili o zvýšenej miere sebaúcty spolu s pocitom celkovej vyrovnanosti v dôsledku času stráveného na farme. Alebo že perfekcionisti ako i a ľudia s extrémnymi pochybnosťami o sebe si uvedomili, že rastliny rastúce každým smerom môžu byť stále krásne a považované za úžasné. 

Je veľa fariem vytvorených špeciálne v prospech klientov.

Vznikli buď rozšírením mestskej inštitúcie (rezidenčného zariadenia), kde sa kombinujú meditačné prvky a starostlivosť o rastliny, záhradu a zvieratá, aby sa zlepšil blahobyt a duševné zdravie komunity. Tieto miesta (aspoň čo som dohľadala) sú navrhnuté na pomoc ľuďom zotavujúcim sa z psychických ochorení, ale môžu poskytovať služby širokému spektru jednotlivcov s problémami duševného zdravia, pokiaľ sú ochotní a motivovaní prevziať zodpovednosť za seba a urobiť zmenu. Relaxácia a upriamenie záujmu na zvieratá v kombinácii so záhradou zvyšujú šance, že človek bude vnímať prítomný okamih, namiesto zamerania sa na dotieravé a škodlivé myšlienky. Je to niečo čo poskytuje pozitívnu náladu a umožňuje sústrediť sa na vyčistenie hlavy od znepokojujúcich myšlienok.

Ďalej sú to tradičnejšie vidiecke farmy (farmy so zvieratami, alebo farmy, kde pestujú rastliny a / alebo plodiny), ktoré sa spojili s poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej starostlivosti a vytvorili tak liečivý priestor pre jednotlivcov a skupiny ľudí, od tých, ktorí zažívajú každodenný stres, až po ľudí s ťažkými zdravotnými problémami v oblasti duševného zdravia, fyzického postihnutia, riziková mládež, deti s poruchami autistického spektra, seniori ale i ľudia zdraví.Intervencie za pomoci zvierat na  sociálnych a terapeutických farmách v zahraničí, sa v súčasnosti široko využívajú.

Aj pre nás je to príležitosť zviditeľniť rôzne iniciatívy, terapie, vzdelávanie alebo napr. alternatívny spôsob chovu hospodárskych zvierat zameraný aj na environmentálnu a sociálnu stránku.

Intervencie s asistenciou zvierat zamerané na pomoc ľuďom skutočne vzbudzujú veľa záujmu. Myslím, že poskytnúť prehľad o rôznych druhoch intervencií na farme a poukázať na ich účinnosť a potenciál v podmienkach Slovenskej republiky je veľkým prínosom. Príklady dobrej praxe poskytnú nový pohľad na veci.

Spoločným dôrazom je poskytovanie služieb ľuďom v prírodnom prostredí či v prostredí farmy. Verím, že i na Slovensku pri práci na podporu zdravia v oveľa väčšej miere začleníme prírodu a zvieratá. Rôzne formy vzdelávania v téme, workshopy, prednášky laickej i odbornej verejnosti ponúknu predstavu o možnostiach, akými môžu zvieratá pomôcť ľuďom.

Terapeutické farmy poskytujú útočisko pre deti, zvieratá a rastliny, aby mohli interagovať, spájať sa, učiť sa a liečiť.

„Pretože zvieratá sa dotýkajú duše“.

foto Zuzana Ondrišová

Terapeutická farma by mala prejsť nejakými úpravami, ktoré budú prínosom pre cieľovú skupinu.

Ak sú to napr. deti (s autizmom, mentálnym postihom a pod.) mohli by tam byť ikony, farebné obrázky s postavičkami, nejaké úpravy podľa toho ako autisti vnímajú svet. Napr. fotografia koňa na nádobách na krmivo pre potvrdenie, zodpovedajúca fotografii na dverách stajne. Alebo nejaké farebné kódovanie. Jedna farba pre králiky, rovnaká na klietke, na pomôckach pre králiky i nádobách s krmivom. Môže to uľahčiť činnosti detí s mentálnym postihom, pomôcť im rozvíjať sa, prekonať obavy.

Tiež by bolo vhodné prispôsobiť výbehy, oplotenie, ostré pletivo, ponechané ležiace nástroje môžu byť nebezpečné, proste začať uvažovať o bezpečnosti inak. Trebárs brány by sa mohli zatvárať zvonka pre prípad ak by sa dieťa vymklo. Králikarne, resp. domčeky pre malé zvieratá by mohli mať vyvýšené ohrádky so stolom, pohodlné pre priamy kontakt i pre dieťa na vozíčku, špecifické úpravy, napr. aby sa dieťa mohlo oprieť rozmiestniť madlá, rampu pre ľahšie nasadnutie na koňa.

Je dôležite spomenúť, že zvieratá zahŕňané do intervencií (terapie, edukácie a aktivít s asistenciou zvierat) by mali prejsť špeciálnym tréningom, byť pravidelne veterinárne monitorované, absolvovať klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam. Absolvovať nielen zákonom určené vakcinácie, ale i nadštandardne potrebné vakcinácie a v prípade i prvých príznakoch ochorenia majú byť prehliadnuté veterinárnym lekárom, aby sa zabezpečilo, že sa budú zúčastňovať intervencií len v dobrom zdravotnom stave.

foto Katarína Šándorová

Deti a mladiství so špeciálnymi potrebami súvisiacimi s poruchou autistického spektra, problémami učenia, oneskorením vývoja, zneužívaním a emočnými výzvami, zo sociálne vylúčeného prostredia či výchovnými problémami prichádzajú na farmy, aby sa zúčastnili rôznych programov (terapeutický, výchovný, vzdelávací, mentorský).

Príležitosti práce na sociálnej farme zahŕňajú, ale neobmedzujú sa iba na starostlivosť o zvieratá, kŕmenie, úpravu vzhľadu zvierat (česanie srsti, kúpanie, očetrenie očí, uší, pazúrov, kopýt a pod.).

Podstatou mentorského programu je tréning práce, ale tiež poskytovanie zdravých pozitívnych vzťahov s dospelým mentorom. Ide o príležitosť vzájomného učenia sa, rastu a rešpektu, ktorý môže pretrvať roky a ovplyvniť budúcnosť, napr. podnietiť záujem o ďalšie štúdium, tým, že sa reálne učia, získavajú zručnosti napr. vo výchove a výcviku zvierat,  získavajú odborné informácie z rôznych profesií ako veterinárny asistent, záhradný špecialista, pracovník v oblasti trhu a kvality krmív, informácie o ustajnení zvierat, zoonózach, intervencií so zvieratami ako animoterapie (hipoterapia a iné zvieratami pozitívne pôsobiace terapie), edukácií, aktivít či koučingu so zvieratami, alebo vidia ošetrenia, ktoré ovplyvňujú celkové zdravie a kondíciu zvierat a mnoho iného. Získané zručnosti a vedomosti môžu uplatniť vo svojom neskoršom živote alebo v zamestnaní.

Terapeutické farmy sú zvlášť vhodné pre zraniteľné skupiny detí, mladých ľudí a dospelých, ktorí zažívajú násilie v rodine. Programy na farme im pomáhajú zlepšovať kvalitu života, rozvíjať zdravé vzťahy s pozitívnymi vzormi dospelých, zvieratami a prírodou. Tento proces im umožňuje nielen sa liečiť, ale aj rásť, prosperovať a prelomiť cyklus zneužívania.

Terapeutické farmy podporujú ľudí všetkých vekových skupín, od každodenných problémov až po výzvy, ktoré si vyžadujú špecializovanú pomoc tým, že spolupracujú s odborníkmi v oblasti sociálnych, zdravotníckych služieb či s rôznymi inými zariadeniami. Realizujú semináre pre laickú i odbornú verejnosť, konzultácie s rodičmi pri problémovom správaní dieťaťa, mládeže, ktorá by inak vyžadovala reštriktívnejšiu a nákladnejšiu starostlivosť v nejakých zariadeniach s dohľadom. Sociálne farmy zahŕňajú aj poskytnutie starostlivosti, zázemia pre každodenný život a výchovu pre ľudí v liečbe závislostí, duševne chorých, ktorí sú špeciálne vyberaní, keďže nie všetci klienti zapojených organizácií môžu mať predpoklady k tomu aby boli súčasťou programu terapeutickej farmy.

Je pre nás dôležité, aby sa obe strany, ľudia i zvieratá, cítili príjemne a aby sme my ľudia znovuobjavili naše spojenie s prírodou

foto Elena Homolová