Dokument žiadosti: Uplatniteľnosť absolventa kurzu

Uplatniteľnosť absolventa akreditovaného kurzu „Intervencie s asistenciou zvierat“

Absolvent so špecializáciou na intervencie s asistenciou zvierat – animoterapie (vrátane canisterapií) má široké spektrum možností, ako svoje vzdelanie uplatniť v rôznych oblastiach. Tu je niekoľko kľúčových oblastí, kde môže byť jeho kvalifikácia cenná:

  1. Zdravotníctvo a terapia: Absolventi môžu pracovať v zdravotníckych zariadeniach, ako sú nemocnice, rehabilitačné centrá alebo hospice, kde môžu poskytovať terapeutické intervencie s pomocou zvierat. Táto forma terapie pomáha pacientom pri rekonvalescencii, zlepšuje emocionálne zdravie a podporuje fyzickú pohodu.
  2. Vzdelávanie a školstvo: Absolventi môžu pôsobiť v školách a iných vzdelávacích inštitúciách, kde môžu uplatňovať metódy intervencií s asistenciou zvierat na podporu vzdelávania. Tieto metódy môžu prispieť k efektívnejšej pedagogickej praxi, ktorá zvyšuje empatiu a rozvíja sociálne zručnosti u žiakov.
  3. Sociálna práca a komunitné služby: V rámci komunitných služieb môžu absolventi vytvárať programy pre seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo pre tých, ktorí prežili traumu, sú zraniteľní a vyčleňovaní. Takéto programy s asistenciou zvierat môžu byť súčasťou ich vlastnej sociálnej praxe a prispievať k zlepšeniu kvality života jednotlivcov v komunite.
  4. Súkromný sektor a podnikanie: Absolventi môžu založiť vlastné animoterapeutické centrum, ktoré sa špecializuje na terapeutické aktivity, vzdelávanie, programy podpory znevýhodnených alebo koučing.
  5. Výskum a vývoj: Absolventi so záujmom o vedecký výskum môžu prispieť k rozvoju poznatkov v oblasti intervencií s asistenciou zvierat a podieľať sa na výskume, ktorý skúma účinky týchto intervencií na ľudské zdravie a pohodu. Týmto spôsobom môžu prispieť k inováciám vo vlastnej terapeutickej praxi.

Absolventi kurzu „Intervencie s asistenciou zvierat“ môžu teda svojimi znalosťami a skúsenosťami obohatiť rôzne sektory, či už ide o zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálnu prácu, podnikanie alebo výskum. S touto špecializáciou môžu zefektívniť svoju vlastnú pedagogickú, sociálnu a terapeutickú prax a zároveň prinášať pozitívne zmeny do života ľudí a zvierat.

Ďalšie možnosti uplanenenia: uplatniteľnosť

Pre viac informácií:

  • E-mail:  slavka@animalpartners.sk
  • Telefón:  +421 949 177 110