Spájame sa s profesionálmi z rôznych odborov (oblasť pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, sociálnych služieb, tréneri psov…).
Tiež my naše vedomosti a skúsenosti odvzdávame ďalej, realizujeme prednášky a kurzy pre tých, ktorí majú záujem participovať v našich už existujúcich programoch ako napr. program zodpovedného vzťahu k zvieratám a prevencie úrazov spôsobených psami, programy čítania so psami a iné.
Nestačí len mať “dobré zviera” a nestačí, keď človek prejde jedným školením a už je hotový tím.
Povzbudzujeme a vedieme ľudí k neustálemu vzdelávaniu, aby na sebe pracovali a rozvíjali sa, rozvíjali vzťah so svojim zvieraťom a poskytovali profesionálne, výskumom podporované terapie, vzdelávanie a aktivity so zvieratami.
Animal Assisted Intervention (AAI) pojem predstavuje začlenenie zvieraťa do intervenčného programu.
Intervencia je (alebo nie je) terapiou, vzdelávaním alebo aktivitou bez ohľadu na to, či sa zviera zúčastňuje.
🐴🐰🐶🐱🐌🐝🐠
Jazda na koni alebo hranie so psom automaticky nezmení program na terapiu so zvieraťom (AAT) alebo edukáciu pomocou zvierat (AAE).
Vytvorenie zmysluplnej a bezpečnej interakcie vyžaduje viac ako len dobré terapeutické zviera.
Podporujeme vzdelávanie pre poskytovanie služieb so zvieratami, s dôrazom na bezpečnosť a dobré životné podmienky pre klienta aj zviera.
PODPORUJEME väzbu medzi ľuďmi a rôznymi zvieratami (aj hospodárskymi).
Intervencie s asistenciou psov sa v podmienkach Slovenskej republiky rozvíjajú už dve desaťročia.
Známe sú hlavne pod názvom canisterapia.
 
🐾🐕
🍀🥳
Realizujeme kurzy, ktoré ponúkajú systematizáciu poznatkov v oblasti intervencií so zvieratami ( s dôrazom na psov).
 
Obsahujú informácie, ktoré ponúkajú základy pre odborné, predovšetkým však efektívne a bezpečné využívanie týchto prístupov v praxi pomáhajúcich profesií (sociálna práca, špeciálna a liečebná pedagogika, andragogika, psychológia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia a pod.)
 
Hoci pomáhajúca prax využíva k dosiahnutiu terapeutických cieľov rôzne spôsoby, ako tanec, hudbu, alebo výtvarné umenie a mnohé iné, vo zvieratami asistovaných intervenciách je týmto nástrojom „živé zviera“.
Práve tento fakt, zahrnutie živého zvieraťa, vyžaduje venovať pozornosť odbornej príprave.
Vzdelávanie zohráva v profesionalizácii zásadnú rolu.
Profesionálkou či profesionálom je človek, ktorý vykonáva danú činnosť s plným nasadením, ale rovnako aj s dostatočným odborným vzdelaním.
Hoci nasadenie, osobná angažovanosť v praxi v tejto oblasti na Slovensku je dostatočná, odborné vzdelanie v tejto oblasti zaostáva.
 
Intervenciám s asistenciou zvierat sa u nás výskumne venuje najmä Šoltésová (2013; 2014; Šoltésová a Bosá, 2016), tiež vysokoškolské štúdium v programe Canisterapie a Hipoterapie UVLF v Košiciach.
Nie každý však má možnosť, alebo záujem o celé štúdium.
Aj preto realizujeme kurzy odborného VDELÁVANIA zamerané na odbornú prípravu „canisterapie“. 
Informácie v kurze sú z vysokoškolského vzdelávania predmetu Canisterapie, vyučovaného doc. PhDr. Denisou Šoltésovou, PhD. a informácií podľa pokynov IAHAIO (medzinárodnej asociácie, pod ktorú patria organizácie, ktoré sa venujú praxi,výskumu a/alebo činnosti zameranej na vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat), ESAAT (Európskej spoločnosti pre terapiu pomocou zvierat-asociácie združujúcej organizácie zaoberajúce sa terapiou so zahrnutím zvierat, ktoré pracujú podľa najnovších metód a ktorých kvalita práce je na profesionálnej úrovni).